Picture
Tao Jing – Tao I Textby Dr. and Master Zhi Gang Sha 沙志鋼
Tao Jing Pronunciation Translation/explanation
© 2010 Soul Power Institute and Heaven's Library Publication Corp.
Picture
Picture
1 Tao Ke Tao  2 Fei Chang Tao 

3 Da Wu Wai 

4 Xiao Wu Nei  

5 Wu Fang Yuan  

6 Wu Xing Xiang 

7 Wu Shi Kong 

8 Shun Tao Chang

9 Ni Tao Wang 

10 Tao Sheng Yi 

11 Tian Yi Zhen Shui 

12 Jin Jin Yu Ye


13 Yan Ru Dan Tian 


14 Yi Sheng Er

15 Tao Dan Tao Shen


16 Fu Wu Ren Lei

17 Fu Wu Wan Ling

18 Fu Wu Di Qiu

19 Fu Wu Yu Zhou

20 Zhi Yu Bai Bing

21 Yu Fang Bai Bing

22 Fan Lao Huan Tong 


23 Chang Shou Yong Sheng 

24 He Xie Ren Lei

25 Tao Ye Chang Sheng 

26 Gong De Yuan Man27 Wan Ling Rong He 

28 Dan Shen Yang Shen 


29 Er Sheng San

30 San Wan Wu 

31 Tian Di Ren

32 Shen Qi Jing 

33 Shen Sheng Jing 

34 Jing Sheng Sui

35 Sui Chong Nao

36 Nao Shen Ming 

37 Lian Jing Hua Qi 

38 Lian Qi Hua Shen 

39 Lian Shen Huan Xu 


40 Lian Xu Huan Tao

41 He Tao Zhong 

42 Wu Qiong Jin


43 Tao Ling Gong 

44 Xin Xi Xue Shan 


45 Ling Yu Yan 

46 Ling Xin Tong

47 Ling Ge Wu 

48 Ling Qiao Da 

49 Ling Cao Yao

50 Ling Zhen Jiu 

51 Ling An Mo

52 Ling Zhi Liao

53 Ling Yu Fang 

54 Ling Zhuan Hua

55 Ling Yuan Man 

56 Ling Zhi Hui 

57 Ling Qian Neng

58 Huan Ling Nao

59 Fu Wu San Jie


60 Ling Guang Pu Zhao

61 Wan Wu Geng Xin

62 Shi Wei Gong Pu


63 Shi Dai Fu Wu

64 Ling Guang Sheng Shi

65 Chuang Xin Ji Yuan 

66 Tao Tao Tao


67 Tao Ding De 

68 Tao Hui Ming 

69 Tao Xi Zai

70 Tao Ti Sheng

71 Tao Yuan Man

72 Tao He Zhen


73 Tao Guo Cheng 

74 Tao Shen Tong 

75 Tao Fa Zi Ran 
1 dow kuh dow Tao 2 fay chahng dow 

3 dah woo wye 

4 shee‐yow woo nay

5 woo fahng ywen

6 woo shing shyahng 

7 woo shr kawng 

8 shwun dow chahng 

nee dow wahng 

10 dow shung yee 

11 tyen yee jun shway 

12 jeen jeen yü yuh 


13 yahn roo dahn tyen 


14 yee shung ur 

15 dow dahn dow shun 


16 foo woo ren lay 

17 foo woo wahn ling 

18 foo woo de cheo 

19 foo woo yü joe 

20 zhr yü bye bing 

21 yü fahng bye bing 

22 fahn lao hwahn tawng 


23 chahng sho yawng shung 

24 huh shyeh ren lay 

25 dow yuh chahng shung 

26 gawng duh ywen mahn 27 wahn ling rawng huh 

28 dahn shun yahng shun


29 ur shung sahn 

30 sahn wahn woo 

31 tyen dee ren 

32 shun chee jing

33 shun shung jing 

34 shung shway Jing 

35 shway chawng now 

36 now shun ming 

37 lyen jing hwah chee 

38 lyen chee hwah shun 

39 lyen shun hwahn shü 


40 lyen shü hwahn dow 

41 huh dow jawng 

42 woo chyawng jeen 


43 dow ling gawng 

44 shin shee shoo‐eh shahn 


45 ling yü yahn 

46 ling shin tawng 

47 ling guh woo 

48 ling chee‐yow dah 

49 ling tsow yow 

50 ling jun jeo 

51 ling ahn maw 

52 ling jr lee‐ow 

53 ling yü fahng 

54 ling jwahn hwah 

55 ling ywen mahn 

56 ling jr hway 

57 ling chyen nung 

58 hwahn ling now shun 

59 foo woo sahn jyeh 


60 ling gwahng poo jow 

61 wahn woo gung shin

62 shr way gawng poo 


63 shr dye foo woo 

64 ling gwahng shung shr 

65 chwahng sheen jee ywen 

66 dow dow dow 


67 dow ding duh 

68 dow hway ming 

69 dow shee dzye 

70 dow tee shung 

71 dow ywen mahn 

72 dow huh jun


73 dow gwaw chung 

74 dow shun tawng 

75 dow fah dz rahn 


1 Tao that can be explained by words or comprehended by thoughts

2 Is not the eternal Tao or true Tao

3 Bigger than Biggest

4 Smaller than Smallest

5 No Square, No Circle

6 No Square, No Circle

7 No Time, No Space

8 Follow Tao, Flourish

9 Go against Tao, Finish

10 Tao creates One

11 Heaven’s unique sacred liquid

12 Golden Liquid, Jade Liquid (Mother Earth’s sacred liquid)

13 Swallow into the Lower Dan Tian

14 One creates Two

15 Tao Golden Light Ball, Tao Heart Soul

16 Serve all humanity

17 Serve all souls

18 Serve Mother Earth

19 Serve all universes

20 Heal all sickness

21 Prevent all sickness

22 Return old age to the health and purity of a baby

23 Long life, immortal

24 Harmonize all humanity

25 Tao career flourishes

26 Serve unconditionally and gain complete virtue to reach full enlightenment

27 All souls join as one

28 Tao Dan, Tao Shen 
nourish kidneys

29 Two creates Three

30 Three creates all things

31 Heaven, Earth, Human Being

32 Soul Energy Matter

33 Kidney creates Jing

34 creates spinal cord

35 Spinal cord fills brain

36 Mind reaches enlightenment

37 Transform Jing to Qi

38 Transform Qi to Shen

39 Transform and return Shen to Xu

40 Transform and return Xu to Tao

41 Meld with Tao

42 The benefits for all life are endless

43 Tao Soul Temple

44 Message Center, Snow Mountain

45 Soul Language

46 Soul Communication

47 Soul Song, Soul Dance

48 Soul Tapping

49 Soul Herbs

50 Soul Acupuncture

51 Soul Massage

52 Soul Healing

53 Soul Prevention of Illness

54 Soul Transformation

55 Soul Enlightenment

56 Soul Intelligence  

57 Soul Potential

58 Soul Mind Body Transplant

59 Serve Heaven, Earth, and Human Being

60 Shining Soul Light

61 Everything is renewed

62 Vow to be an unconditional universal servant

63 Serve in all lives

64 Soul Light Era

65 Create a new era

66 The Way, the Source, the Universal Principles and Laws

67 Tao stillness

68 Tao intelligence, Tao realization

69 Tao happiness and joy

70 Tao body is produced

71 Tao enlightenment

72 Meld with Tao and become a Tao saint (servant)

73 Tao harvest

74 Complete Tao saint abilities

75 Follow Nature’s Way
1 Tao Ke Tao dow kuh dow 
Tao that can be explained by words or comprehended by thoughts

2 Fei Chang Tao fay chahng dow 
Is not the eternal Tao or true Tao

3 Da Wu Wai dah woo wye 
Bigger than Biggest

4 Xiao Wu Nei shee‐yow woo nay 
Smaller than Smallest

5 Wu Fang Yuan woo fahng ywen 
No Square, No Circle

6 Wu Xing Xiang woo shing shyahng 
No Shape, No Image

7 Wu Shi Kong woo shr kawng 
No Time, No Space

8 Shun Tao Chang shwun dow chahng 
Follow Tao, Flourish

9 Ni Tao Wang nee dow wahng 
Go against Tao, Finish

10 Tao Sheng Yi dow shung yee 
Tao creates One

11 Tian Yi Zhen Shui tyen yee jun shway 
Heaven’s unique sacred liquid

12 Jin Jin Yu Ye jeen jeen yü yuh 
Golden Liquid, Jade Liquid (Mother Earth’s sacred liquid)

13 Yan Ru Dan Tian yahn roo dahn tyen 
Swallow into the Lower Dan Tian

14 Yi Sheng Er yee shung ur 
One creates Two

15 Tao Dan Tao Shen dow dahn dow shun 
Tao Golden Light Ball, Tao Heart Soul

16 Fu Wu Ren Lei foo woo ren lay 
Serve all humanity

17 Fu Wu Wan Ling foo woo wahn ling 
Serve all souls

18 Fu Wu Di Qiu foo woo de cheo 
Serve Mother Earth

19 Fu Wu Yu Zhou foo woo yü joe 
Serve all universes

20 Zhi Yu Bai Bing zhr yü bye bing 
Heal all sickness

21 Yu Fang Bai Bing yü fahng bye bing 
Prevent all sickness

22 Fan Lao Huan Tong fahn lao hwahn tawng 
Return old age to the health and purity of a baby

23 Chang Shou Yong Sheng chahng sho yawng shung 
Long life, immortal

24 He Xie Ren Lei huh shyeh ren lay 
Harmonize all humanity

25 Tao Ye Chang Sheng dow yuh chahng shung 
Tao career flourishes

26 Gong De Yuan Man gawng duh ywen mahn 
Serve unconditionally and gain complete virtue to reach full enlightenment

27 Wan Ling Rong He wahn ling rawng huh 
All souls join as one

28 Dan Shen Yang Shen dahn shun yahng shun Tao Dan, Tao Shen 
nourish kidneys

29 Er Sheng San ur shung sahn 
Two creates Three

30 San Wan Wu sahn wahn woo 
Three creates all things


31 Tian Di Ren tyen dee ren 
Heaven, Earth, Human Being

32 Shen Qi Jing shun chee jing
Soul Energy Matter

33 Shen Sheng Jing shun shung jing 
Kidney creates Jing

34 Jing Sheng Sui jing shung shway Jing 
creates spinal cord

35 Sui Chong Nao shway chawng now 
Spinal cord fills brain

36 Nao Shen Ming now shun ming 
Mind reaches enlightenment

37 Lian Jing Hua Qi lyen jing hwah chee 
Transform Jing to Qi

38 Lian Qi Hua Shen lyen chee hwah shun 
Transform Qi to Shen

39 Lian Shen Huan Xu lyen shun hwahn shü 
Transform and return Shen to Xu

40 Lian Xu Huan Tao lyen shü hwahn dow 
Transform and return Xu to Tao

41 He Tao Zhong huh dow jawng 
Meld with Tao

42 Wu Qiong Jin woo chyawng jeen 
The benefits for all life are endless


43 Tao Ling Gong dow ling gawng 
Tao Soul Temple

44 Xin Xi Xue Shan shin shee shoo‐eh shahn 
Message Center, Snow Mountain

45 Ling Yu Yan ling yü yahn 
Soul Language

46 Ling Xin Tong ling shin tawng 
Soul Communication

47 Ling Ge Wu ling guh woo 
Soul Song, Soul Dance

48 Ling Qiao Da ling chee‐yow dah 
Soul Tapping

49 Ling Cao Yao ling tsow yow 
Soul Herbs

50 Ling Zhen Jiu ling jun jeo 
Soul Acupuncture

51 Ling An Mo ling ahn maw 
Soul Massage

52 Ling Zhi Liao ling jr lee‐ow 
Soul Healing

53 Ling Yu Fang ling yü fahng 
Soul Prevention of Illness

54 Ling Zhuan Hua ling jwahn hwah 
Soul Transformation

55 Ling Yuan Man ling ywen mahn 
Soul Enlightenment

56 Ling Zhi Hui ling jr hway 
Soul Intelligence  

57 Ling Qian Neng ling chyen nung 
Soul Potential

58 Huan Ling Nao Shen hwahn ling now shun 
Soul Mind Body Transplant

59 Fu Wu San Jie foo woo sahn jyeh 
Serve Heaven, Earth, and Human Being

60 Ling Guang Pu Zhao ling gwahng poo jow 
Shining Soul Light

61 Wan Wu Geng Xin wahn woo gung shin
Everything is renewed

62 Shi Wei Gong Pu shr way gawng poo 
Vow to be an unconditional universal servant

63 Shi Dai Fu Wu shr dye foo woo 
Serve in all lives

64 Ling Guang Sheng Shi ling gwahng shung shr 
Soul Light Era

65 Chuang Xin Ji Yuan chwahng sheen jee ywen 
Create a new era

66 Tao Tao Tao dow dow dow 
The Way, the Source, the Universal Principles and Laws

67 Tao Ding De dow ding duh 
Tao stillness

68 Tao Hui Ming dow hway ming 
Tao intelligence, Tao realization

69 Tao Xi Zai dow shee dzye 
Tao happiness and joy

70 Tao Ti Sheng dow tee shung 
Tao body is produced

71 Tao Yuan Man dow ywen mahn 
Tao enlightenment

72 Tao He Zhen dow huh jun
Meld with Tao and become a Tao saint (servant)

73 Tao Guo Cheng dow gwaw chung 
Tao harvest

74 Tao Shen Tong dow shun tawng 
Complete Tao saint abilities

75 Tao Fa Zi Ran dow fah dz rahn 
Follow Nature’s Way
 


Comments


Comments are closed.